biuro@kancelariazemanek.pl GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA
5 stars - based on 1 reviews
100
ul. Feldmana 4/2 Kraków 31-130
600 817 40 PLN Hours:Mo-Su 00:00-00:00
 

Prawo Administracyjne i prawo pracy

Adwokat od prawa administracyjnego w Krakowie

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa administracyjnego zarówno na terenie Krakowa, jak i poza nim. W sytuacjach pilnych adwokat udziela  porad prawnych z w/w dziedziny prawa również w dni wolne od pracy, zarówno w Krakowie, jak też  w innej miejscowości, przy zapewnieniu warunków swobody wypowiedzi oraz dyskrecji.
Zakres usług: 

 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym,
  • reprezentowanie w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowo administracyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami,
  • reprezentowanie w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego (np. plan zagospodarowania przestrzennego),
  • reprezentowanie w sprawach reprywatyzacyjnych,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu Ordynacji podatkowej,
  • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • doradztwo prawne w/w zakresie.

W myśl łacińskich paremii:  honos habet onus (zaszczyt nakłada ciężar), iustitia fundamentum regnorum (sprawiedliwość jest podstawą rządów) oraz magistratum legem esse loquentem, legem atutem mutum magistratum (urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem), kancelaria adwokacka dokłada najwyższej staranności, w celu podnoszenie poziomu znajomości prawa administracyjnego (w tym standardów obsługi petentów przez organy państwowe oraz samorządowe) wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne).

Adwokat od prawa pracy

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa pracy. Zakres usług:

 • opiniowanie umów o pracę oraz projektów regulaminów,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy,
 • reprezentowanie w sprawach dot. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
 • reprezentowanie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentowanie w sprawach o dyskryminację lub mobbing,
 • reprezentowanie w sprawach dot. wynagrodzenia za pracę,
 • sporządzanie odwołań od ugód zawartych przed komisją pojednawczą, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów, zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy,
 • doradztwo prawne w w/w zakresie.

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy nie zawsze kończy się na roszczeniach odszkodowawczych lub przywróceniem do pracy. W Krakowie – z uwagi na ogromny potencjał rynku pracy – niejeden adwokat miał już okazję reprezentować  klientów w sprawach z zakresu prawa karnego o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Mając na uwadze powyższe, kancelaria adwokacka podejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu znajomości przepisów prawa pracy wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne pro bono).

Komentarze