Prawo cywilne i prawo rodzinne

Twój adwokat na rozwód w Krakowie

Kancelaria adwokacka oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego zarówno na terenie Krakowa, jak w okolicach. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych z dziedziny prawa rodzinnego i cywilnego w dni wolne od pracy, zarówno w lokalu kancelarii w Krakowie, jak też  w innym wybranym przez klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług (prawo rodzinne):

 • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z  uznaniem,  ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa,
 • reprezentowanie w sprawach alimentacyjnych,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących przysposobienia.

Powszechnie wiadomo, że dynamika liczby rozwodów przyspiesza. Z danych statystycznych dot.  rozstań wynika, że w ostatnich latach w Krakowie na każde 1000 mieszkańców powyżej 20 roku życia przeprowadzono blisko 3 rozwody. Tendencję tę obrazuje również  stosunek liczby rozstań do liczby wszystkich małżeństw. Tylko w województwie małopolskim (w tym również Kraków) spośród 1000 małżeństw, rozwód orzeczono w stosunku do ponad 6 par. Należy jednak zwarcic uwagę, że jest to liczba uśredniona i w samym Krakowie – co wynika z czasu trwania postępowania sądowego – rozwodów jest niestety znacznie więcej.

Prawo rodzinne to zbiór zasad, których  poprawne zastosowanie i przestrzeganie ma na celu zapewnienie kształtowania  się właściwych stosunków społeczno – rodzinnych. Mając powyższe na względzie, kancelaria adwokacka podejmuje szereg działań, mających na celu  rozwój świadomości społecznej dot. zasad i instytucji prawa rodzinnego ( porady prawne świadczone przez adwokata pro bono w Krakowie).

Adwokat do prawa cywilnego

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa cywilnego oraz rodzinnego zarówno na terenie Krakowa, jak i poza nim. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela  porad prawnych z dziedziny prawa cywilnego  w dni wolne od pracy, zarówno w lokalu kancelarii w Krakowie, jak też  w innym wybranym przez klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług:

 • reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących nieruchomości (m.in. spraw związanych z zasiedzeniem, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, z naruszeniem posiadania oraz ochroną własności,
 • reprezentowanie w sprawach dot. ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. spraw dot. służebności gruntowych lub osobistych, hipoteki, użytkowania, zastawu, )
 • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub dot. bezpodstawnego wzbogacenia,
 • reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,
 • sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego,
 • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,
 • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,
 • reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,
 • Udzielanie porad prawnych w/w zakresie.

W myśl łacińskich paremii:  iude datae lege sine fortior omnia posset (po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego),  ius civile vigilantibus scriptum est (prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych) oraz pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), adwokat podejmuje starania mające na celu rozwijania znajomości prawa cywilnego wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne pro bono).

Komentarze