Prawo gospodarcze – Adwokat Kraków

Prawo gospodarcze adwokat Kraków

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa gospodarczego zarówno na terenie Krakowa, jak i okolic. W sprawach pilnych adwokat udziela  porad prawnych w/w zakresie również w soboty oraz dni świąteczne, czy to w lokalu kancelarii w Krakowie, czy też  w innym wybranym przez klienta miejscu pod warunkiem zapewnienia dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług:
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów oraz ich bieżąca obsługa prawna,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych,
 • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie prawa handlowego i innych podmiotów,
 • pomoc z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej,
 • pomoc z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transakcji handlowych oraz rynku nieruchomości,
 • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych upadłościowych i układowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach windykacyjnych oraz opracowywanie zabezpieczeń transakcji handlowych,
 • pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji ofertowej niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie odwołań i innych środków zaskarżenia od decyzji i czynności podjętych przez Zamawiającego.
Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługę stałej kompleksowej obsługi prawnej Firm w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W zakres przedmiotowej usługi wchodzą:
 • obsługa Firmy w zakresie prawa gospodarczego
  • umowy,
  • opiniowanie i weryfikowanie dokumentów przedłożonych przez Klienta i jego kontrahentów,
  • sporządzanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał,
  • prowadzenie mediacji i zawieranie ugód,
  • windykacja należności oraz audyt nieściągalnych wierzytelności w kontekście VAT i CIT,
  • doradztwo w zakresie prawnych regulacji ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami i dostawcami,
  • przedstawianie opinii, raportów, memorandum oraz ekspertyz,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania wszelkich stosownych zgód, zezwoleń, licencji i koncesji.
 • obsługa Firmy w zakresie prawa podatkowego:
  • bieżąca obsługa w związku z prowadzoną działalnością,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi i celnymi,
  • przygotowywanie audytów podatkowych,
  • przedstawianie opinii, raportów, memorandum oraz ekspertyz,
  • formułowanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • opracowywanie projektów optymalizacji podatkowej.
 • obsługa Firmy w zakresie obrotu nieruchomościami:
  • ocena konkretnych transakcji na rynku nieruchomości,
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie projektów umów przekazanych, przedstawionych przez kontrahentów,
  • osobista obecność w trakcie czynności notarialnych, badanie ksiąg wieczystych i sporządzanie raportów,prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych, również w zakresie służebności przesyłu.
 • obsługa Firmy w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego,
 • obsługa Firmy w zakresie prawa pracy.
Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy, czy ustawy Prawo zamówień publicznych  nie zawsze kończy się na roszczeniach odszkodowawczych. W Krakowie – z uwagi na ogromny potencjał oraz wielość podmiotów gospodarczych – niejeden adwokat miał już okazję reprezentować  klientów w sprawach z zakresu prawa karnego o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Mając na uwadze powyższe, kancelaria adwokacka dokłada najwyższej staranności, w celu podnoszenia poziomu znajomości przepisów szeroko rozumianego prawa gospodarczego (w tym dobrych praktyk biznesowych) wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Krakowa (porady prawne).

Twój adwokat Kraków Grażyna Zemanek od spraw gospodarczych

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa regulująca relacje między podmiotami działającymi na rynku. Zajmuje się zarówno kwestiami prawa handlowego, jak i prawa cywilnego, podatkowego czy pracy, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Jako adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym, moim celem jest wsparcie Klientów biznesowych w ich codziennych wyzwaniach prawnych. Znajomość przepisów prawnych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce biznesowej to klucz do efektywnego zarządzania ryzykiem prawnym każdej firmy. Współpraca z doświadczonym adwokatem pozwala nie tylko na zabezpieczenie prawne działalności gospodarczej, ale także na skuteczne reagowanie na ewentualne problemy prawne, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia biznesu. Oferuję swoim Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego. Moje doświadczenie pozwala na efektywne doradztwo w różnorodnych aspektach działalności gospodarczej, od umów handlowych, przez sprawy korporacyjne, po reprezentację w sporach sądowych.

Profesjonalna obsługa prawna firm

Profesjonalna obsługa prawna firm to kompleksowe podejście do wszystkich aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W ramach usług specjalizuję się w zapewnieniu wsparcia prawnego, które obejmuje różnorodne dziedziny prawa, od handlowego po pracownicze. Najważniejszym elementem profesjonalnej obsługi prawnej jest identyfikacja i analiza potencjalnych ryzyk prawnych, które mogą wpłynąć na działalność firmy. Współpraca rozpoczyna się zwykle od dogłębnego przeglądu obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, w tym umów, regulaminów czy procedur wewnętrznych. Celem tego etapu jest nie tylko zdiagnozowanie ewentualnych problemów, ale również zaproponowanie skutecznych rozwiązań, które zabezpieczą firmę przed przyszłymi komplikacjami. Dalszy zakres usług obejmuje bieżące doradztwo prawne, które jest nieocenione w codziennej działalności każdej firmy. Dzięki regularnemu monitorowaniu zmian w przepisach oraz analizie ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jestem w stanie aktywnie reagować na nowe wyzwania i dostosowywać strategie prawne do aktualnych potrzeb biznesowych. To obejmuje również reprezentowanie Klienta w negocjacjach handlowych, przygotowywanie i weryfikację umów, a także wsparcie w procesie ich realizacji. Zapraszam do skorzystania z usług.