Prawo gospodarcze – Adwokat Kraków

Prawo gospodarcze adwokat Kraków

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa gospodarczego zarówno na terenie Krakowa, jak i okolic. W sprawach pilnych adwokat udziela  porad prawnych w/w zakresie również w soboty oraz dni świąteczne, czy to w lokalu kancelarii w Krakowie, czy też  w innym wybranym przez klienta miejscu pod warunkiem zapewnienia dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług: 

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów oraz ich bieżąca obsługa prawna,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych,
 • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie prawa handlowego i innych podmiotów,
 • pomoc z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej,
 • pomoc z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji transakcji handlowych oraz rynku nieruchomości,
 • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych, cywilnych upadłościowych i układowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach windykacyjnych oraz opracowywanie zabezpieczeń transakcji handlowych,
 • pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji ofertowej niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie odwołań i innych środków zaskarżenia od decyzji i czynności podjętych przez Zamawiającego.

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługę stałej kompleksowej obsługi prawnej Firm w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W zakres przedmiotowej usługi wchodzą:

 • obsługa Firmy w zakresie prawa gospodarczego
  • umowy,
  • opiniowanie i weryfikowanie dokumentów przedłożonych przez Klienta i jego kontrahentów,
  • sporządzanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał,
  • prowadzenie mediacji i zawieranie ugód,
  • windykacja należności oraz audyt nieściągalnych wierzytelności w kontekście VAT i CIT,
  • doradztwo w zakresie prawnych regulacji ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami i dostawcami,
  • przedstawianie opinii, raportów, memorandum oraz ekspertyz,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania wszelkich stosownych zgód, zezwoleń, licencji i koncesji.
 • obsługa Firmy w zakresie prawa podatkowego:
  • bieżąca obsługa w związku z prowadzoną działalnością,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi i celnymi,
  • przygotowywanie audytów podatkowych,
  • przedstawianie opinii, raportów, memorandum oraz ekspertyz,
  • formułowanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • opracowywanie projektów optymalizacji podatkowej. 
 • obsługa Firmy w zakresie obrotu nieruchomościami:
  • ocena konkretnych transakcji na rynku nieruchomości,
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie projektów umów przekazanych, przedstawionych przez kontrahentów,
  • osobista obecność w trakcie czynności notarialnych, badanie ksiąg wieczystych i sporządzanie raportów,prowadzenie spraw z zakresu służebności gruntowych, również w zakresie służebności przesyłu.
 • obsługa Firmy w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego,
 • obsługa Firmy w zakresie prawa pracy.

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy, czy ustawy Prawo zamówień publicznych  nie zawsze kończy się na roszczeniach odszkodowawczych. W Krakowie – z uwagi na ogromny potencjał oraz wielość podmiotów gospodarczych – niejeden adwokat miał już okazję reprezentować  klientów w sprawach z zakresu prawa karnego o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Mając na uwadze powyższe, kancelaria adwokacka dokłada najwyższej staranności, w celu podnoszenia poziomu znajomości przepisów szeroko rozumianego prawa gospodarczego (w tym dobrych praktyk biznesowych) wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Krakowa (porady prawne).