Prawo Administracyjne i Pracy – Adwokat Kraków

Adwokat od prawa administracyjnego w Krakowie

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom usługi w zakresie prawa administracyjnego zarówno na terenie Krakowa, jak i poza nim. W sytuacjach pilnych adwokat udziela  porad prawnych z w/w dziedziny prawa również w dni wolne od pracy, zarówno w Krakowie, jak też  w innej miejscowości, przy zapewnieniu warunków swobody wypowiedzi oraz dyskrecji. Zakres usług:
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym,
  • reprezentowanie w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowo administracyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami,
  • reprezentowanie w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego (np. plan zagospodarowania przestrzennego),
  • reprezentowanie w sprawach reprywatyzacyjnych,
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu Ordynacji podatkowej,
  • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • doradztwo prawne w/w zakresie.
W myśl łacińskich paremii:  honos habet onus (zaszczyt nakłada ciężar), iustitia fundamentum regnorum (sprawiedliwość jest podstawą rządów) oraz magistratum legem esse loquentem, legem atutem mutum magistratum (urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem), kancelaria adwokacka dokłada najwyższej staranności, w celu podnoszenie poziomu znajomości prawa administracyjnego (w tym standardów obsługi petentów przez organy państwowe oraz samorządowe) wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne).

Adwokat od prawa pracy

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa pracy. Zakres usług:
 • opiniowanie umów o pracę oraz projektów regulaminów,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy,
 • reprezentowanie w sprawach dot. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez Pracodawcę lub Pracownika,
 • reprezentowanie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentowanie w sprawach o dyskryminację lub mobbing,
 • reprezentowanie w sprawach dot. wynagrodzenia za pracę,
 • sporządzanie odwołań od ugód zawartych przed komisją pojednawczą, wniosków o sprostowanie świadectwa pracy, sprzeciwów, zażaleń, pozwów oraz apelacji w postępowaniu przed sądem pracy,
 • doradztwo prawne w w/w zakresie.
Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy nie zawsze kończy się na roszczeniach odszkodowawczych lub przywróceniem do pracy. W Krakowie – z uwagi na ogromny potencjał rynku pracy – niejeden adwokat miał już okazję reprezentować  klientów w sprawach z zakresu prawa karnego o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Mając na uwadze powyższe, kancelaria adwokacka podejmuje działania mające na celu podnoszenie poziomu znajomości przepisów prawa pracy wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne pro bono).

Twój Adwokat Kraków Grażyna Zemanek od spraw prawa administracyjnego i prawa pracy

Prawo administracyjne to gałąź prawa publicznego regulująca relacje między jednostkami a organami administracji publicznej. Dotyczy ono różnorodnych aspektów, takich jak pozyskiwanie koncesji, zezwoleń, decyzji administracyjnych, a także odwołań od decyzji urzędów. Wspieram Klientów w zrozumieniu skomplikowanych procedur oraz reprezentuję ich interesy w kontaktach z urzędami. Prawo pracy, z kolei, odnosi się do relacji między Pracodawcami a Pracownikami. To obszar, w którym często pojawiają się spory dotyczące umów o pracę, zwolnień, mobbingu, dyskryminacji czy warunków pracy. Pomagam zarówno Pracodawcom w kształtowaniu prawidłowych relacji z Pracownikami, jak i Pracownikom w obronie ich praw. Moja Kancelaria to miejsce, gdzie każdy – zarówno firma, jak i osoba prywatna – może liczyć na indywidualne podejście, szczegółową analizę sprawy oraz skuteczną pomoc prawną. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz ciągłemu śledzeniu zmian w przepisach, jestem w stanie skutecznie doradzać i reprezentować Klientów w skomplikowanych sprawach prawnych.

Profesjonalna pomoc – prawo administracyjne dla firm

Każda firma, niezależnie od jej wielkości, może napotkać na trudności związane z przestrzeganiem złożonych przepisów administracyjnych. Moim zadaniem jest pomoc w zrozumieniu tych przepisów, dając jednocześnie przedsiębiorcom pewność, że działania ich firm, są zgodne z obowiązującym prawem. To minimalizuje ryzyko konfliktów i postępowań sądowych. Oprócz doradztwa prawnego, reprezentuję firmy w kontaktach z organami administracji publicznej, w tym w procesach negocjacyjnych i mediacjach. Zrozumienie specyfiki działalności każdego Klienta jest dla mnie priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu i głębokiej analizie każdej sprawy jestem w stanie zaproponować rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają na efektywne doradztwo oraz skuteczną ochronę interesów moich Klientów. Jeżeli Twoja firma potrzebuje wsparcia w dziedzinie prawa administracyjnego, zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią adwokacką w Krakowie. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania, które pomogą Twojemu przedsiębiorstwu rozwijać się i prosperować zgodnie z przepisami prawa.

Profesjonalna pomoc – prawo pracy dla firm i osób fizycznych

W ramach pomocy z zakresu prawa pracy oferuję małym, dużym i średnim firmom kompleksowe wsparcie. Pomagam w przygotowaniu i weryfikacji umów o pracę, regulaminów pracy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Udzielam porad w sprawach dotyczących czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspieram pracodawców w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w negocjacjach związkowych i w procesach zwolnień grupowych. Reprezentuję również pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Osobom fizycznym oferuję pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem. Doradzam w sprawach umów o pracę, w tym w kwestiach związanych z ich rozwiązaniem czy zmianą warunków pracy. Pomagam w uzyskaniu należnych świadczeń, takich jak wynagrodzenie za pracę, odprawy czy odszkodowania. Reprezentuję pracowników w sporach z pracodawcami, w tym w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji czy niewypłacenia wynagrodzenia. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają na skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z prawem pracy. Dbam o to, aby moje usługi były świadczone na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Zapewniam poufność i profesjonalizm w każdej sprawie.

Profesjonalna pomoc – prawo pracy dla firm i osób fizycznych

W ramach pomocy z zakresu prawa pracy oferuję małym, dużym i średnim firmom kompleksowe wsparcie. Pomagam w przygotowaniu i weryfikacji umów o pracę, regulaminów pracy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Udzielam porad w sprawach dotyczących czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspieram pracodawców w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w negocjacjach związkowych i w procesach zwolnień grupowych. Reprezentuję również pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Osobom fizycznym oferuję pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem. Doradzam w sprawach umów o pracę, w tym w kwestiach związanych z ich rozwiązaniem czy zmianą warunków pracy. Pomagam w uzyskaniu należnych świadczeń, takich jak wynagrodzenie za pracę, odprawy czy odszkodowania. Reprezentuję pracowników w sporach z pracodawcami, w tym w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji czy niewypłacenia wynagrodzenia. Moje doświadczenie i wiedza pozwalają na skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z prawem pracy. Dbam o to, aby moje usługi były świadczone na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów. Zapewniam poufność i profesjonalizm w każdej sprawie.