Prawo Rodzinne – Adwokat Kraków

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, które reguluje stosunki małżeńskie, sprawy związane z alimentami oraz kwestie dotyczące przysposobienia, opieki nad dziećmi oraz kurateli, które reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Sprawy rodzinne wymagają od adwokata nie tylko rzetelnego przygotowania, wiedzy prawnej oraz znajomości praktyk sądowych, ale także wyczucia i delikatności, dlatego korzystając z usług naszej Kancelarii prawnej mogą Państwo liczyć także na wsparcie i zrozumienie, pełną dyskrecję oraz indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę.

Wspieramy naszych Klientów w trudnych sprawach w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. W swojej praktyce adwokat Grażyna Zemanek najczęściej prowadzi sprawy rozwodowe, o alimenty, podział majątku wspólnego oraz ustanowienie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy sprawy związane z uregulowaniem kontaktów.

Prowadzimy postępowanie kompleksowo, oferujemy doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, uczestnictwo w negocjacjach między małżonkami oraz reprezentację w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. Nasi Klienci w tych trudnych chwilach nie muszą martwić się o załatwienie formalności i pilnowanie terminów. Na bieżąco informujemy ich o postępach w sprawie i zapewniamy stały dostęp do wszystkich dokumentów. Doświadczenie oraz wysoką skuteczność prowadzonych spraw potwierdzają liczne opinie Klientów Kancelarii.

Zakres usług

  • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,
  • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
  • reprezentowanie w sprawach związanych z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa,
  • reprezentowanie w sprawach alimentacyjnych,
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków,
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących przysposobienia.

Rozwód

Sąd może orzec o rozwodzie, jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W przypadku zupełnego, ale nie trwałego rozkładu pożycia można żądać orzeczenia separacji. Sytuacje te pociągają za sobą liczne konsekwencje związane z podziałem majątku oraz ustanowieniem miejsca pobytu dziecka, dlatego tak ważna jest pomoc dobrego adwokata rozwodowego, który zna praktyki sądowe.

Oferujemy przygotowanie pozwu, doradztwo prawne w trakcie postępowania sądowego, reprezentacje przed sądem, składanie apelacji od wyroku sądu. Świadczymy usługi zarówno dla wnoszących sprawę, jak i dla pozwanych.

Powszechnie wiadomo, że dynamika liczby rozwodów przyspiesza. Z danych statystycznych dot. rozstań wynika, że w ostatnich latach w Krakowie na każde 1000 mieszkańców powyżej 20 roku życia przeprowadzono blisko 3 rozwody. Tendencję tę obrazuje również stosunek liczby rozstań do liczby wszystkich małżeństw.

Prawo rodzinne to zbiór zasad, których poprawne zastosowanie i przestrzeganie ma na celu zapewnienie kształtowania się właściwych stosunków społeczno – rodzinnych. Mając powyższe na względzie, Kancelaria Adwokacka podejmuje szereg działań, mających na celu rozwój świadomości społecznej dot. zasad i instytucji prawa rodzinnego (porady prawne świadczone przez adwokata pro bono w Krakowie).

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa rodzinnego i zarówno na terenie Krakowa, jak w okolicach. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych poza godzinami urzędowania Kancelarii zarówno w lokalu w Krakowie, jak też w miejscu zaproponowanym przez Klienta przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi.

Zapraszamy do współpracy.