Prawo Rodzinne – Adwokat Kraków

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, które reguluje stosunki małżeńskie, sprawy związane z alimentami oraz kwestie dotyczące przysposobienia, opieki nad dziećmi oraz kurateli, które reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sprawy rodzinne wymagają od adwokata nie tylko rzetelnego przygotowania, wiedzy prawnej oraz znajomości praktyk sądowych, ale także wyczucia i delikatności, dlatego korzystając z usług naszej Kancelarii prawnej mogą Państwo liczyć także na wsparcie i zrozumienie, pełną dyskrecję oraz indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę. Wspieramy naszych Klientów w trudnych sprawach w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. W swojej praktyce adwokat Grażyna Zemanek najczęściej prowadzi sprawy rozwodowe, o alimenty, podział majątku wspólnego oraz ustanowienie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy sprawy związane z uregulowaniem kontaktów. Prowadzimy postępowanie kompleksowo, oferujemy doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, uczestnictwo w negocjacjach między małżonkami oraz reprezentację w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. Nasi Klienci w tych trudnych chwilach nie muszą martwić się o załatwienie formalności i pilnowanie terminów. Na bieżąco informujemy ich o postępach w sprawie i zapewniamy stały dostęp do wszystkich dokumentów. Doświadczenie oraz wysoką skuteczność prowadzonych spraw potwierdzają liczne opinie Klientów Kancelarii.

Zakres usług

 • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa,
 • reprezentowanie w sprawach alimentacyjnych,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących przysposobienia.

Rozwód

Sąd może orzec o rozwodzie, jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W przypadku zupełnego, ale nie trwałego rozkładu pożycia można żądać orzeczenia separacji. Sytuacje te pociągają za sobą liczne konsekwencje związane z podziałem majątku oraz ustanowieniem miejsca pobytu dziecka, dlatego tak ważna jest pomoc dobrego adwokata rozwodowego, który zna praktyki sądowe. Oferujemy przygotowanie pozwu, doradztwo prawne w trakcie postępowania sądowego, reprezentacje przed sądem, składanie apelacji od wyroku sądu. Świadczymy usługi zarówno dla wnoszących sprawę, jak i dla pozwanych. Powszechnie wiadomo, że dynamika liczby rozwodów przyspiesza. Z danych statystycznych dot. rozstań wynika, że w ostatnich latach w Krakowie na każde 1000 mieszkańców powyżej 20 roku życia przeprowadzono blisko 3 rozwody. Tendencję tę obrazuje również stosunek liczby rozstań do liczby wszystkich małżeństw. Prawo rodzinne to zbiór zasad, których poprawne zastosowanie i przestrzeganie ma na celu zapewnienie kształtowania się właściwych stosunków społeczno – rodzinnych. Mając powyższe na względzie, Kancelaria Adwokacka podejmuje szereg działań, mających na celu rozwój świadomości społecznej dot. zasad i instytucji prawa rodzinnego (porady prawne świadczone przez adwokata pro bono w Krakowie). Kancelaria Adwokacka oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa rodzinnego i zarówno na terenie Krakowa, jak w okolicach. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela porad prawnych poza godzinami urzędowania Kancelarii zarówno w lokalu w Krakowie, jak też w miejscu zaproponowanym przez Klienta przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi.

Twój adwokat Kraków Grażyna Zemanek od spraw rodzinnych

Decyzja o skorzystaniu z usług doświadczonego adwokata w sprawach rodzinnych jest istotna z wielu powodów. Przede wszystkim, prawo rodzinne jest dziedziną prawa wymagającą nie tylko dogłębnej wiedzy specjalistycznej, ale także empatii, dyskrecji i umiejętności budowania relacji opartych na zaufaniu. Moje wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy pozwalają na zrozumienie potrzeb Klienta i dostosowanie strategii działania do jego oczekiwań i najlepszego interesu. Prowadzenie spraw rodzinnych wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również umiejętności negocjacyjnych i mediacji. Często celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron, szczególnie gdy w grę wchodzą interesy dzieci. Moja praktyka skupia się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które minimalizują konflikty i sprzyjają budowaniu nowej jakości życia po zakończeniu procedur prawnych. Zapraszam do skorzystania z moich usług prawnych. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach rodzinnych, gwarantując profesjonalizm, indywidualne podejście i zaangażowanie w poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla moich Klientów.

Alimenty Kraków

Alimenty to środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka lub na wsparcie małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków do życia. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, powinowactwa lub związku małżeńskiego i jest uregulowany przepisami prawa rodzinnego. Zasadniczo, o alimenty można ubiegać się w sytuacjach, gdy osoba zobowiązana do ich płacenia nie spełnia tego obowiązku dobrowolnie lub gdy jej świadczenia są niewystarczające. Najczęściej dotyczy to rozwodów, separacji lub sytuacji, gdy rodzice dziecka nie żyją razem. Alimenty na rzecz dziecka mają na celu zapewnienie mu odpowiednich warunków do życia i rozwoju, natomiast w przypadku byłego małżonka – zapewnienie mu minimalnych środków do życia, jeśli nie jest on w stanie samodzielnie się utrzymać z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych, ważnych przyczyn. Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, pomagam klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania alimentów. Moja pomoc obejmuje zarówno doradztwo prawne, jak i reprezentację przed sądem. Dbam o to, aby moje działania były skoncentrowane na najlepszym interesie dziecka oraz aby rozwiązania były sprawiedliwe i adekwatne do sytuacji życiowej klienta. Pomagam w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, negocjacjach z drugą stroną oraz w uzyskaniu korzystnego wyroku sądowego. Usługi świadczę na terenie Krakowa.

Opieka nad dzieckiem Kraków

Proces ustalania opieki nad dzieckiem rozpoczyna się zwykle od próby dojścia do porozumienia między rodzicami, co do sposobu sprawowania opieki, harmonogramu odwiedzin oraz podziału obowiązków wychowawczych. W idealnej sytuacji, rodzice są w stanie wspólnie ustalić te kwestie, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, który podejmuje decyzję o ustaleniu opieki, biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak m.in.:
 • dotychczasowa więź dziecka z każdym z rodziców,
 • zdolności wychowawcze każdego z rodziców
 • sytuacja życiowa i materialna,
 • opinia i życzenia samego dziecka ( o ile to możliwe).
Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, pomagam klientom w negocjacjach dotyczących opieki nad dzieckiem oraz w reprezentowaniu ich interesów przed sądem. Wsparcie prawne w tym zakresie obejmuje pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentację w trakcie postępowania sądowego, a także doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań, które najlepiej odpowiadają na potrzeby dziecka i rodziców. Moim priorytetem jest znalezienie rozwiązania, które zapewni dziecku stabilne i bezpieczne środowisko oraz umożliwi obu rodzicom aktywny udział w jego wychowaniu. Zapraszam do skorzystania z usług. Obsługuje osoby z Krakowa i okolic.