Rozwód – Adwokat Kraków

Jeśli szukasz Kancelarii adwokackiej specjalizującej się w rozwodach, ponieważ chcesz wnieść sprawę o rozwód lub sam zostałeś pozwany, to dobrze trafiłeś.
Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, oferuję porady prawne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania.

Zakres usług

 • przygotowanie pozwu o rozwód lub separację z orzeczeniem o winie małżonka lub z wnioskiem o zaniechanie orzekania o winie
 • porady prawne w trakcie postępowania sądowego
 • reprezentacja przed sądem
 • składanie apelacji oraz zażaleń od wyroku sądu I instancji

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

Wiemy, że sprawy rozwodowe dotykają prywatnych sfer życia i wymagają od adwokata nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także dyskrecji, wyczucia i wsparcia. Reprezentujemy Klientów w tych trudnych i skomplikowanych sprawach. Zapewniamy indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę. Wiemy, jak ważne dla naszych Klientów jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego na bieżąco przedstawiamy informacje o toczącym się postępowaniu sądowym. Przed skontaktowaniem się z adwokatem rozwodowym przemyśl swoje oczekiwania, kolejno określimy szanse na wygraną, doradzimy najlepsze rozwiązania i wszystko wytłumaczymy.

Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację

Sąd może orzec rozwód, jeśli zostały łącznie spełnione przesłanki art 56. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, co oznacza zerwanie więzi w wymiarze psychicznym, fizycznym oraz gospodarczym. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Jeśli rozkład pożycia jest zupełny, ale nie trwały można ubiegać się o separację. Zgłaszając się do Kancelarii, należy zastanowić się, czy chcemy złożyć wniosek o rozwód z orzekaniem o winie małżonka czy o rozwód bez orzekania o winie.

W sprawach rozwodowych sąd może wydać następujące wyroki

 • o winie obojga małżonków
 • o winie jednego z małżonków
 • bez orzekania o winie.

Sąd może nie orzec o rozwodzie jeśli

 • w wyniku tego ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci
 • małżonek wniósł o rozwód z powodu rozpadu pożycia bez podanie innych przyczyn
 • byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sprawy rozwodowe zwykle pociągają daleko idące konsekwencje, dlatego pomoc adwokata rozwodowego, który zna praktyki sądowe może przyczynić się do szybszego i skuteczniejszego zakończenia postępowania.

Podczas rozprawy sąd rozstrzyga o:

 • winnym rozkładu pożycia – jeśli są przesłanki do stwierdzenia winy – określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia.
 • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi – sąd może:
  • powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, na ich zgodny wniosek
  • pozostawić władzę rodzicielską jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając ją drugiemu do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do dziecka
  • pozbawić władzy rodzicielskiej lub ją zawiesić
 • kontaktach z dziećmi małżonka, który ma ograniczoną władzę rodzicielską lub został jej całkowicie pozbawiony; ponadto na zgodny wniosek obojga rodziców Sąd może zaniechać orzekania o kontaktach
 • alimentach na rzecz małoletnich dzieci
 • alimentach na rzecz współmałżonka
 • o sposobie korzystania z domu lub mieszkania, jeśli małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują.
 • podziale majątku wspólnego – sprawa ta jest rozstrzygana tylko wtedy, kiedy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, np. gdy między stronami nie ma sporu, co do podziału.

Jakie dokumenty należy przygotować do sprawy rozwodowej

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci
 • jeżeli istnieją, to także inne dokumenty potwierdzające trwały i zupełny rozkład pożycia – to one mają największy wpływ na przebieg sprawy.

Wnioski o wydanie odpisów aktów małżeństwa i urodzenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Jeśli małżonkowie są zgodni co do swojej decyzji i związanych z nią konsekwencji tj. ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi oraz kontaktów z nimi, ustalenia wysokości alimentów i podziału majątku, jest możliwość uzyskania wyroku oraz zakończenia sprawy już na pierwszej rozprawie, która odbywa się zwykle 2-3 miesiące od dnia złożenia pozwu. Sytuacja taka występuje rzadko. Długość procesu rozwodowego uzależniona jest od wielu czynników m.in. relacji istniejących między małżonkami, liczby posiadanych dzieci, wielkości majątku wspólnego wymagającego podziału oraz stopnia skomplikowania tematyki alimentacyjnej. Wszystkie w/w czynniki determinują o wydłużeniu czasokresu trwania postępowania rozwodowego. Nierzadko rozwód trwa rok czy nawet dłużej. Powierzenie sprawy dobremu adwokatowi od rozwodów zdecydowanie ułatwi i usprawni przebrnięcie przez wszystkie wymagane prawem formalności. Prawnik nie tylko zadba o interesy reprezentowanej strony, ale będzie służył również wsparciem w tym niezwykle trudnym okresie.

Który sąd rozpoznaje sprawę rozwodową?
Pozew o rozwód rozpatrywany jest przez sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno nadal tam przebywa. W pozostałych przypadkach właściwy jest sąd według miejsca zamieszkania osoby pozwanej, jeśli takiego nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Krakowie.