Pozew o rozwód – wzory pozwów

Pozew o rozwód — wzory pozwówPozew o rozwod

Wzór pozwu o rozwód w dużej mierze uzależniony jest od tego, czy rozwód ma być bez orzekania o winie, czy też z żądaniem ustalenia winy. Wśród dodatkowych elementów warunkujących wzór należy wymienić:

  • ustalenie praw rodzicielskich;
  • ustalenie opieki nad dziećmi;
  • zasądzenie alimentów na żonę i dziecko;
  • zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych;
  • orzeczenie eksmisji;
  • ewentualne zwolnienie od kosztów sądowych.

Należy pamiętać, że jeśli planuje się złożyć wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, to nie należy starać się wskazać okoliczności, które mogą świadczyć o winie współmałżonka. Te dodatkowe elementy w pozwie mogą niepotrzebnie wydłużyć samo postępowanie i pozostają one zbędne.

Korzystając z gotowych wzorów, należy pamiętać, że w zależności od indywidualnych potrzeb można przenosić elementy z jednego wzoru do drugiego (m.in. w sytuacji, gdy rozwód jest bez orzekania o winie, jednak należy ustalić sprawy wiążące się z opieką nad małoletnimi dziećmi).

Należy pamiętać, że to w gestii sądu należy określenie czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za rozkład życia małżeńskiego. Dodatkowo w przypadku gdy sąd uzna, że w obliczu rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz orzeczenie rozwodu stałoby w opozycji do zasad współżycia społecznego, może dojść do niedopuszczenia do rozwodu.

Wzór pozwu o rozwód

Poniżej zamieszczono wzór pozwu o rozwód — należy pamiętać, że poszczególne elementy mogą być zmienione w razie potrzeb.

Miasto, dnia ……………………

Nazwa jednostki, do której składa się pozew
np. Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział Cywilny

Powód(ka): imię i nazwisko, zam. (dokładny adres zamieszkania)

Pozwany(a): imię i nazwisko, zam. (dokładny adres zamieszkania)

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu …………….. w ………………… przed ……………………, numer aktu małżeństwa ………….. przez rozwód bez orzekania o winie/z winy powoda(dki)/z winy pozwanego(nej)/z winy obu stron;

2) powierzenie powodowi(dce)/pozwanemu(nej)/obojgu rodzicom …………………….. (imię i nazwisko) władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ………………….. (imię i nazwisko dziecka) ur. dnia ………………… w …………….;

3)
a) nieorzekanie o kontaktach powoda(dki)/pozwanego(nej) z małoletnim dzieckiem stron/
b) orzeczenie o kontaktach powoda(dki)/pozwanego(nej) z małoletnim dzieckiem stron (należy dokładnie określić w jaki sposób);

4) zobowiązanie pozwanego(nej)/powoda(dki) do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego dziecka w kwocie ……… zł miesięcznie płatnych do dnia ………… z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności;

5)
a) nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron/

Kancelaria Adwokacka Zemanek

Tutaj możesz pobrać wzór Pozwu Rozwodowego – w Word