Kodeks Karny

Prawo karne – ogólne zasady

Kodeks Karny Kodeks Karny jest aktem normatywnym rangi ustawowej stanowiącym o warunkach odpowiedzialności karnej za przestępstwa. Art. 7 k.k. definiuje czym jest przestępstwo. Otóż w polskim systemie karnym mamy dwa rodzaje przestępstw: zbrodnie – którymi są czyny zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3 albo karą surowszą, np. karą 25 lat pozbawienia wolności, czy karą […]

Tymczasowe aresztowanie ‚made in Poland’

Ustawą z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U. 2013. 1247) wprowadzono liczne zmiany Kodeksu postępowania karnego.  Wejście w życie przedmiotowych nowelizacji rozłożono w czasie na trzy etapy.  Z punktu widzenia gwarancji procesowych podejrzanego czy oskarżonego istotne są te, które dotyczą procedury stosowania środków zapobiegawczych. I tak, od 2 czerwca 2014 r., obowiązuje nowe brzmienie art. […]

Alkomaty ‚pod lupą’

Zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu karnego, stan nietrzeźwości  zachodzi wtedy, gdy: 1)  zawartość alkoholu we krwi badanego przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość ; 2) w 1 dm3 wydychanego przez badanego powietrza zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.  Z kolei  zgodnie z art. […]

Spadek w sądzie czy u notariusza?

Ustawą z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287) do polskiego porządku prawnego wprowadzona została nowa instytucja – notarialne  poświadczenie dziedziczenia. Instytucja ta stanowi – obok sądowego stwierdzenia nabycia spadku – alternatywną drogę  uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa do spadku. […]